បន្ទះហ្វ្រាំងរូបមន្តសេរ៉ាមិច D503 គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត HONDA ACURA (06450-S0A-J00)

ការពិពណ៌នាសង្ខេប៖


 • YHJ៖ YHJ-05-012
 • ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង៖ អេខេប៊ី
 • ទទឹង: ១៤៨.៦ ម។ ម
 • កម្ពស់: ៥៧,៧ ម។ ម
 • កម្រាស់: ១៧.៥ ម។ ម
 • ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

  ស្លាកផលិតផល

  ធ្វើឱ្យ

  អាអ៊ូរ៉ា
  ហុងដា
  ហុងដា (ក្វាងចូវ)
  ROVER

  គំរូ

  ស៊ីឡាំង ACURA CL 6 ១៩៩៧-១៩៩៩
  ACURA អាំងតេក្រាលប្រភេទ R 1998
  ACURA អាំងតេក្រាលប្រភេទ R ២០០០-២០០១
  រឿងព្រេង ACURA ១៩៩១-១៩៩៥
  ACURA NSX ១៩៩១-២០០៥
  អាខេរ៉ាអាអិល ១៩៩៦-១៩៩៨
  អាគូរ៉ា TL ១៩៩៥-១៩៩៨
  ACURA Vigor ១៩៩២-១៩៩៤
  រថយន្ត HONDA Accord Coupe ២០០០-២០០២
  រថយន្ត HONDA Accord Sedan ១៩៩៥-២០០២
  រថយន្តកុងតឺន័រ HONDA Accord ១៩៩១-១៩៩៧
  HONDA CR-V ១៩៩៧-២០០១
  HONDA អូឌីស៊ី ១៩៩៥-១៩៩៨
  HONDA Prelude ១៩៩៧-២០០១
  រថយន្តហុនដាប្រេទុសវែត ១៩៩៣-១៩៩៦
  ISUZU Oasis ១៩៩៦-១៩៩៩

  លេខ​យោង។

  រោងចក្រ

  ចំនួន

  ចំនួន

  អេស៊ីអ៊ីន អេស -H២៨៥ ម អេអេស ២៨៥ ម
  អាខេ អេ -៣៥៨WK A358WK
  អាខេ អាន -៣៥៨ វ។ ក អាន ៣៥៨WK
  ការបំបែក APEC ភេដ ៧៣៧ ភេដ ៧៣៧
  ការបំបែក APEC PAD ៩៨៥ PAD ៩៨៥
  អេធី ១៣.០៤៦០-៥៩៨២.២ 13046059822
  BENDIX ៥៧២៣៩៣ ខ ៥៧២៣៩៣ ខ
  BENDIX ឌីប៊ី ១២០៦ ឌីប៊ី ១២០៦
  ប៊ូស ០ ៩៨៦ ៤៦១ ១៤២ 0986461142
  ប្រេមបូ ទំ ២៨ ០២៦ ភី ២៨០២៦
  អេហ្វប៊ីខេ អេហ្វ ៥០៦០ ម អេហ្វ ៥០៦០ ម
  ហ្វឺរ៉ូដូ អេហ្វប៊ីឌី ១៥០៥ អេហ្វប៊ីឌី ១៥០៥
  ហ្វឺរ៉ូដូ អេហ្វប៊ីឌី ៩០៥ អេហ្វប៊ីឌី ៩០៥
  ហ្វឺរ៉ូដូ អេស។ អេស .១៥០៥ អេស។ អេស .១៥០៥
  ហ្វឺរ៉ូដូ អេសអេស ៩០៥ អេសអេស ៩០៥
  អេហ្វអឹមអេស ៧៣៨២- ឃ ៥០៣ ៧៣៨២D៥០៣
  អេហ្វអឹមអេស ឃ ៥០៣ ឃ ៥០៣
  អេហ្វអឹមអេស ឃ ៥០៣-៧៣៨២ ឃ ៥០៣៧៣៨២
  ហ្គីលីន 6109959 6109959
  ហ្គីលីន 6131779 6131779
  ហ្គីលីន 6131889 6131889
  ហ្គីលីន 6131969 6131969
  ហ៊ីតាឈី អិនឌីភី -២៣៥ ស៊ី អិនឌីភី ២៣៥ ស៊ី
  ICER 181019 181019
  ជូរីដ ៥៧២៣៩៣ ជ ៥៧២៣៩៣ ជ
  LPR ០៥ ភី ៤៧២ ០៥ ភី ៤៧២
  MINTEX MDB ១៥៤៣ MDB ១៥៤៣
  អឹមខេ D5060M D5060M
  MTP-GROUP ស៊ីឌី ៥០៦០ ម ស៊ីឌី ៥០៦០ ម
  ណេកតូ អេឌី ៦៥៩១ អេ អេឌី ៦៥៩១ អេ
  ណេកតូ អេឌី ៦៥៩១ អិន អេឌី ៦៥៩១ អិន
  ណេកតូ អេឌី ៦៩៦៦ អេ អេឌី ៦៩៦៦ អេ
  អូអ៊ី 06450-S0A-J00 ០៦៤៥០S0AJ00
  អូអ៊ី ០៦៤៥០-អេសខេខេ -១០ ០៦៤៥០S០KJ១០
  អូអ៊ី ០៦៤៥០-អេសខេខេ -១១ ០៦៤៥០S០KJ១១
  អូអ៊ី ០៦៤៥០-អេស ២ អេច -០០ ០៦៤៥០S២HJ០០
  អូអ៊ី ០៦៤៥០-អេស ៧ អេស -០០០ ០៦៤៥០S៧S០០០
  អូអ៊ី 06450-S84-G00 ០៦៤៥០S៨៤G០០
  អូអ៊ី 06450-S87-A00 ០៦៤៥០S៨៧A០០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ០ អេ-ជ ០២ ៤៥០២២ អេសអេស ០២ ០២
  អូអ៊ី 45022-S10-A00 ៤៥០២២S១០A០០
  អូអ៊ី 45022-S10-A01 ៤៥០២២ ស ១០ អា ០១
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ១០-អេ ០២ ៤៥០២២ អេស ១០ អេ ០២
  អូអ៊ី 45022-S10-E50 ៤៥០២២ អេស ១០ អ៊ី ៥០
  អូអ៊ី 45022-S10-G00 ៤៥០២២S១០G០០
  អូអ៊ី 45022-S10-G01 ៤៥០២២S១០G01
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស -១០- ជី ០២ ៤៥០២២ អេស ១០ ជី ០២
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ១ អេ-អ៊ី ២០ ៤៥០២២ អេស ១ អេ ២០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ១ អេ-អ៊ី ៧០ ៤៥០២២ អេសអេអេអេ ៧០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ១ អេ-អ៊ី ៧១ ៤៥០២២ អេស ១ អេ ៧១
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៣០-៤០៩ ៤៥០២២ ស ៣០៤០៩
  អូអ៊ី 45022-S30-A00 ៤៥០២២S៣០A០០
  អូអ៊ី 45022-S30-A01 ៤៥០២២ ស ៣០ អា ០១
  អូអ៊ី 45022-S30-A02 ៤៥០២២ ស ៣០ អា ០២
  អូអ៊ី 45022-S30-A50 ៤៥០២២ ស ៣០ អា ៥០
  អូអ៊ី 45022-S30-E50 ៤៥០២២ ស ៣០ អ៊ី ៥០
  អូអ៊ី 45022-S47-000 ៤៥០២២ ស ៤៧០០០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៤៧-០១០ ៤៥០២២ ស ៤៧០១០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៤៧-០២០ ៤៥០២២ អេស ៤៧០២០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៤៧-៤០៨ ៤៥០២២ ស ៤៧៤០៨
  អូអ៊ី 45022-S70-000 45022S70000
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៧០-០១០ 45022S70010

   

  រោងចក្រ

  ចំនួន

  ចំនួន

  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ៧០-០២០ 45022S70020
  អូអ៊ី 45022-S87-A01 ៤៥៥២២ អេស ៨៧ អេ ០១
  អូអ៊ី 45022-SL0-010 45022 អេសអិល 0010
  អូអ៊ី 45022-SL0-600 45022 អេសអិល ០៦០០
  អូអ៊ី 45022-SL0-E50 ៤៥០២២ អេសអិល ០ អ៊ី ៥០
  អូអ៊ី 45022-SL0-E61 ៤៥០២២ អេសអិល ០ អ៊ី ៦១
  អូអ៊ី 45022-SL0-G00 ៤៥០២២SL0G00
  អូអ៊ី 45022-SL0-G01 ៤៥០២២SL0G01
  អូអ៊ី 45022-SL0-G02 ៤៥០២២ អេសអិល ០ ជី ០២
  អូអ៊ី 45022-SL0-J00 ៤៥០២២SL0J00
  អូអ៊ី 45022-SL0-J01 ៤៥០២២ អេសអិល ០J01
  អូអ៊ី 45022-SL0-J02 ៤៥០២២ អេសអិល ០ ជ ០២
  អូអ៊ី 45022-SLR-G01 ៤៥០២២SLRG01
  អូអ៊ី 45022-SLR-G02 ៤៥០២២ អេសអិលអរអរ ០២
  អូអ៊ី 45022-SM5-506 ៤៥០២២ អេសអេម ៥៥០៦
  អូអ៊ី 45022-SM5-525 ៤៥០២២ អេសអេម ៥៥២៥
  អូអ៊ី 45022-SM5-A00 ៤៥០២២ អេសអេម ៥ អា០០
  អូអ៊ី 45022-SN7-E50 ៤៥០២២ អេសអេន ៧ អ៊ី ៥០
  អូអ៊ី 45022-SN7-G50 ៤៥០២២ អេសអិន ៧ ជី ៥០
  អូអ៊ី 45022-SP0-010 45022SP0010
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ០-៥២៦ ៤៥០២២ អេស ០៥២៦
  អូអ៊ី 45022-SP0-A00 ៤៥០២២ អេស
  អូអ៊ី 45022-SP0-E00 ៤៥០២២ អេស
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ០-៣០៥ ៤៥០២២ អេស ០៣០៥
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស ០-៥០៦ ៤៥០២២ អេស ០៥០៦
  អូអ៊ី 45022-SS0-A00 ៤៥០២២ អេស។ អេ
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស។ អេ -០២ ៤៥០២២ អេសអេអេអេ ០២
  អូអ៊ី 45022-SS0-G00 ៤៥០២២ អេសអេស ០G០០
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស។ អេស -០១ ៤៥០២២ អេស ០ ជី ០១
  អូអ៊ី ៤៥០២២-អេស។ អេស-ជី ០២ ៤៥០២២ អេស ០ ជី ០២
  អូអ៊ី 45022-ST7-R00 ៤៥០២២ អេសធី ៧R០០
  អូអ៊ី 45022-ST7-R01 45022ST7R01
  អូអ៊ី 45022-ST7-R02 ៤៥៥២២ អេសធី ៧ អរ ០២
  អូអ៊ី 45022-SX0-J00 ៤៥៥០២២ អេស ០ ០J០០
  អូអ៊ី 45022-SX0-J01 ៤៥០២២ អេស ០ ០ ០១
  អូអ៊ី 45022-SX0-J02 ៤៥០២២ អេស ០ ០ ០ ០២
  អូអ៊ី 45022-SZ3-E50 ៤៥០២២ អេសអេស ៣ អ៊ី ៥០
  អូអ៊ី ៥-៨៦០១១-៨៤៨ 586011848
  អូអ៊ី ៥-៨៦០១៤-៨៣៦ 586014836
  អូអ៊ី ផោន ៩០៣២៩ ផោន ៩០៣២៩
  អូអ៊ី ផោន ៩០៣២៩ អេហ្វ ផោន ៩០៣២៩ អេហ្វ
  អូអ៊ី អេសអេហ្វ ១០០១៤០ អេវ៉ា អេសអេហ្វ ១០០១៤០ អេវ៉ា
  PAGID ធី ៣០១៦ ធី ៣០១៦
  រីម៉ាអេស ០៣៥១.០២ 035102
  រីម៉ាអេស ០៣៥១.៣២ 035132
  ផ្លូវ ២៣៥១.០២ 235102
  ផ្លូវ ២៣៥១.៣២ 235132
  អេស។ ប៊ី អេស ១០៧៦-អេ អេស ១០៧៦ អេ
  តាធី V9118H007 V9118H007
  TEXTAR 2165101 2165101
  តូកៃ MN-227M MN227M
  តូគីកូ TN266M TN266M
  TRW GDB3177 GDB3177
  TRW GDB3188 GDB3188
  TRW GDB3196 GDB3196
  TRW GDB995 GDB995
  WAGNER WBP21651B WBP21651B
  កំពុងធ្វើការ ភី ២៥១៣.០២ ភី ២៥១៣០២
  កំពុងធ្វើការ ភី ២៥១៣.៣២ ភី ២៥១៣៣២
  វីវ៉ាអេ 21651 21651
  វីវ៉ាអេ 21652 21652
  វីវ៉ាអេ 21653 21653

 • មុន៖
 • បន្ទាប់:

 • ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ